Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Киевский национальный университет строительства и архитектурыКиевский национальный университет строительства и архитектуры.

Адрес - Воздухофлотский проспект, 31, г. Киев, 03680 Контактный телефон - (044) 248-30-46 Вид учебного заведения Университет Регион Киев Специальность менеджмент, строительство, геодезия, картография и землеустройство, инженерная механика, автоматизация и компьютерно-интегрированые технологии, компьютерные науки, водные ресурсы, экология, архитектура, искусство Вид оплаты за обучение платное, бесплатное Форма обучения дневная, заочная, экстернат.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ IV рівень акредитації, ліцензія ВПД-IV № 114774 від 5.06.1998р.

03037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122, тел. 248-30-46.

Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним за-кладом в Україні з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі. Його авторитет грунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися упродовж більш як 70 ро-ків, та впровадженні нових здобутків вченими університету. За роки свого існування універси-тет підготував понад 40 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько повтори тисячі фа-хівців для 70 країн світу. Викладачі і науковці внесли вагомий доробок у вітчизняну і світову науку у галузях будівництва і архітектури. Університет відіграє визначну роль у формуванні кадрового потенціалу інженерів-будівельників, архітекторів держави, є провідним закладом освіти в групі будівельно-художніх вузів України, широко відомий у світі, має творчі зв'язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Словаччини, Болгарії, Бельгії, Польщі, Австрії, Китаю, країн СНД та багатьох інших країн світу.

Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом України з підготовки фахівців для будівельної галузі за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямками підготовки та спеціальностями.

Напрям підготовки фахівців.

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Заснований у 1930 році. У складі факультету 13 кафедр: будівельної механіки, економіки будівництва, металевих і дерев?яних конструкцій, основ і фундаментів, організації і управління будівництвом, технології будівельного виробництва, залізобетонних і кам'яних конструкцій, опору матеріалів, теоретичної механіки, основ інформатики, політекономії, українознавства.Готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: "Промислове і цивільне будівництво" з напрямку підготовки 0921 - "Будівництво" за профілем фахівця - проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд. "Менеджмент організацій" з напрямку підготовки 0502 - "Менеджмент"за профілем фахівця - розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ Заснований у 1948 році. До складу факультету входять 6 кафедр: міського будівництва, інженерної геодезії, автоматизації геодезичних вимірювань, вищої математики, іноземних мов, фізичного виховання і спорту.Готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: "Міське будівництво і господарство" з напрямку підготовки 0921 - " Будів-ництво" за профілем фахівця - проектування і забудова міських територій,вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд;координація та управління міським дорож-нім рухом; нагляд за станом вулично-дорожньоїмережі; інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструкція та експлуатація міських територій; проекту-вання ландшафту сучасного міста. управ-ління програмами розвитку міст. "Землевпорядкування та кадастр" з напрямку підготовки 0709 - "Геодезія, картографія та землевпорядкування" за профілем фахівця - створення баз даних і реалізація геоінформаційних технологій з питань кадастру; виконання кадастрових зйомок; організація територіально-функціонального використання земель і планування землекористування; юридична реєстрація нерухомості і прав на неї; оцінка земельно-майнової нерухомості; планування розвитку населених пунктів і їх зонування; здійснення державного контролю за вико-ристанням і охороною земель. "Геодезія" з напрямку підготовки 0709 - "Геодезія, картографія та землевпо-рядкування" за профілем фахівця - геодези-чне забезпечення при вишукуваннях, проектуванні, будівництві та експлуатації інжене-рних споруд; виконання високоточних гео-дезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткуван-ня; збір просторових даних засобами супут-никових і наземних вимірювань електро-нними приладами. "Геоінформаційні системи і техно-логії" з напрямку підготовки 0709 - "Геоде-зія, картографія та землевпорядкування" за профілем фахівця - використання комп'ютерних технологій, автоматизованих систем містобудівного, земельного та інших кадастрів; муніципальні, регіональні та те-риторіальні геоінформаційні системи (ГІС); ГІС інженерних комунікацій; екологічний моніторинг; ГІС забезпечення прийняття рішень в управлінні територіями; автомати-зовані системи обробки інженерно-геодезичних вишукувань.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Заснований у 1964 році. До складу факультету входять 7 кафедр: будівельних машин, машин і обладнання технологічних процесів, автоматизації технологічних процесів, проектного менеджменту, електротехніки і електроприводу, інформаційних технологій, прикладної математики.Готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" з напрямку підготовки 0902 "Інженерна механіка" за профілем фахівця - комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. "Автоматизоване управління технологічними процесами" з напрямку підготовки 0925 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" за профілем фахівця - проектування, управління, монтаж, налагоджування та експлуатація локальних і комп'ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві. "Інформаційні управляючі системи та технології" з напрямку підготовки 0804 - "Комп'ютерні науки" за профілем фахівця - інформаційне та структурне дослідження систем організаційного управління підприємств і організацій; розробка та експлуатація комп`ютерних інформаційних технологій обробки інформації та управління підприємствами та організаціями будівельної галузі. "Інформаційні технології проектування" з напрямку підготовки 0804 "Комп'ютерні науки" за профілем фахівця -інформаційне та структурне дослідження систем проектування об'єктів будівництва; розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень, розрахунків; моделювання будівельних комплексів різного призначення. На факультеті здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з спеціальності "Управління проектами" . Навчання здійснюється на контрактній основі за рахунок коштів підприємств, організацій або власних коштів особи. Термін навчання за денною формою - 1,5 року, за заочною -2 роки. На навчання приймаються особи, які мають освітньоква-ліфікаційний рівень бакалавра або спеціалі-ста за фахом інженерного та економічного спрямування. Зарахування проводиться за результатами тестування і співбесіди.

САНІТАРНО -ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Заснований у 1944 році. До складу факультету входять 7 кафедр: водопостачання, гідравліки та водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції, теплотехніки, фізики, охорони праці і навколишнього середовища, політичних наук.Готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями : "Теплогазопостачання і вентиля-ція" з напрямку підготовки 0921 "Будівництво" за профілем фахівця - проектування, будівництво, налагоджування і експлуатація систем теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціювання повітря будівель і споруд різного призначення. "Споруди і обладнання водопоста-чання і водовідведення" з напрямку підготовки 0921 "Будівництво" за профілем фахі-вця -проектування, будівництво, монтаж і обладнання водопровідно-каналізаційних споруд (крім магістрів). "Водопостачання та водовідведен-ня" з напрямку підготовки 0926 "Водні ре-сурси" за профілем фахівця - проектування, налагоджування і експлуатація систем во-допостачання і водовідведення; технології очищення природних і стічних вод; раціональне використання водних ресурсів. "Екологія та охорона навколиш-нього середовища" з напрямку підготовки 0708 "Екологія" за профілем фахівця - забезпечення екологічних вимог при проекту-ванні, спорудженні та експлуатації будівель та споруд різного призначення.

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Заснований у 1930 році. До складу факультету входять 9 кафедр: містобудування; основ архітектури і архітектурного проекту-вання; архітектурного проектування цивіль-ніх будівель і споруд; архітектурної кваліметрії; дизайну архітектурного середовища; рисунка і живопису; архітектурних конструкцій; нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки; філософії.Готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузі архітектури та мистецтва за спеціальностями: "Архітектура будівель і споруд" з напрямку підготовки 1201 "Архітектура" з профілем фахівця - архітектурне проектування житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд; реконструкція будівель. . "Містобудування" з напрямку підготовки 1201 "Архітектура" з профілем фахівця - архітектурне проектування систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ; планування та забудова житлових і промислових районів; вирішення архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування; проектування об`єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених місць; реконструкція забудови. "Дизайн архітектурного середовища" з напрямку підготовки 1201 "Архітектура" з профілем фахівця - художнє проектування обладнання міських і паркових територій; проектування інтер'єрів, обладнання і меблів; художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища. "Образотворче та декоративно- прикладне мистецтво" з напрямку підготовки 0202 "Мистецтво" з профілем фахівця - художня творчість в галузі образотворчого та прикладного мистецтва, керівництво творчими студіями; робота в галузі ужиткового мистецтва, графічного дизайну, реклами.

БУДІВЕЛЬНО- ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Заснований у 1955 році. До складу факультету входять 3 кафедри: технології виробництва бетонних та залізобетонних конструкцій, будівельних матеріалів, хімії.Готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузі технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів за спеціальністю: Технологія будівельних конструк-цій, виробів і матеріалів" з напрямку під-готовки 0921 "Будівництво" з профілем фа-хівця - технологія і організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріа-лів на основі в'яжучих речовин з використанням як місцевої сировини так і відходів виробництва; проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріа-лів, виробів, конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення.

ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ Здійснює за очно-заочною формою навчання післядипломну освіту громадян з метою здобуття ними більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліста, магіст-ра), або одержання нового фаху.На навчання приймаються громадяни, які мають.

освітньо-кваліфікаційний рівень молод-шого спеціаліста або бакалавра.

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр.

освіту не менше 3 курсів вищого навча-льного закладу ІІІ або ІV рівня акреди-тації.

ФПК і ПС готує фахівців за спеціальностями: "Теплогазопостачання і вентиляція" "Водопостачання і водовідведення" "Охорона праці в будівництві" "Міське будівництво і господарство" "Геодезія" "Землевпорядкування та кадастр" "Менеджмент організацій.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Факультет здійснює відбір, професійну орі-єнтацію та підготовку молоді до вступу до університету; цілеспрямовану освіту, навчальну, методичну, організаційну та інформаційну діяльність у сфері доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації молоді з метою формування контингенту студентів, зда-тних успішно засвоювати освітньо-професійні програми навчання за спеціальностями університету відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти.Підготовка здійснюється на підготовчому відділенні, підготовчих курсах, спеціалізованих класах навчальних закладів, що входять до створеного при університеті навчального комплексу "Будівельник.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ Вступники подають особисто заяву про вступ до університету на ім'я ректора, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання. До заяви вступник додає: документ про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень)-оригінал або його завірену ксерокопію; медичну довідку за формою 086-У; 6 фотокарток розміром 3х4 см; витяг з трудової книжки (від осіб, які мають стаж роботи). Паспорт (свідоцтво про народження від осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці). Оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник пред`являє особисто. Документи, що дають право на пільги, вступник подає особисто до 8 липня ( до 5 липня - при вступі на спеціальності архітектурного факультету). Особи, які вступають на умовах цільової підготовки, додатково подають направлення відповідних державних установ. Прийом документів проводиться з 8 червня до 8 липня, на спеціальності архітектурного факультету - з 8 червня до 5 липня.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ Для визначення рівня загальноосвітньої під-готовки вступників в липні місяці проводяться вступні випробування з таких дисциплін.

з математики (усно) та української мови ( диктант) - на інженерні спеціа-льності.

з рисунка, композиції, креслення, мате-матики та української мови (диктант) - на спеціальності напрямку підготовки "Архітектура.

з живопису, рисунка та української мо-ви (диктант) - на спеціальності напрям-ку підготовки "Мистецтво.

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ Денна форма: бакалавр - 4 роки; спеціа-ліст, магістр - 5 років; за напрямом підгото-вки "Архітектура" - бакалавр - 4 роки; спе-ціаліст, магістр - 5,5 років. Заочна форма: бакалавр - 5 років; спеціа-ліст, магістр - 6 років. Очно-заочна форма (на факультеті підвищення кваліфікації і пе-репідготовки спеціалістів): спеціаліст - 1,5…3,5 років в залежності від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки за попе-редньою освітою.Вартість навчання за контрактом (на рік): 3000…4000 грн. (денна форма), 1500…2000 грн. (заочна форма), 2000…2300 (очно-заочна.

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 03037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122, тел. 248-30-46. Їхати тролейбусами № 8, 9, автобусами № 4, 12, 44, 69, 71 до зупинки вул. Освіти, тролейбусами № 17, 19 до зупинки вул. Антонова. З питань навчання звертатись.

відділ контрактної підготовки - тел.245-48-49.

підготовчі курси - тел.248-30-46.

підготовче відділення - тел.241-54-36.

факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів - тел. 244-96-63.

підготовка з спеціальності "Управління проектами" - тел.241-54-00.

Следующая новость
Предыдущая новость

Новооскольское предприятие заплатит штраф за свалку, загрязняющую воздух Парад Победы в Первоуральске можно будет посмотреть онлайн Белгородская область вошла в пятёрку регионов с наибольшим доверием к полиции Белгородец стал вторым на юниорском Кубке Европы по спортивному ориентированию Рабочее место: как устроена кофейня

Лента публикаций